DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Zespół Szkół w Gołaszynie: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gołaszynie i Przedszkole w Gołaszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://golaszyn.gminalukow.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-16

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

o   filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

o   zdjęcia z wydarzeń nie posiadają  opisów alternatywnych

o   dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

o   część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

·        Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

·        podświetlane linki

·        podkreślone linki

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 31-03-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Szkół       w Gołaszynie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: zsgolaszyn@gmail.com  lub skontaktować się z sekretariatem szkoły telefon: 25 798 28 86
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.    Do budynku szkoły prowadzi główne wejście ,do którego prowadzi chodnik od strony drogi krajowej. Do wejścia prowadzi  podjazd dla osób niepełnosprawnych z balustradami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Od strony parkingu do przedszkola prowadzi wejście z podjazdem bez balustrad.

2.    Na terenie szkoły wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

3.    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4.    W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro ) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

5.    W budynku znajduje się toaleta dla osób  niepełnosprawnych na dolnym korytarzu.

6.    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7.    W szkole nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub i słabosłyszących.